Dödsannons och sorgflaggning

Annons i tidningen

Det är brukligt att sätta in en dödsannons i tidningen, men detta är inte obligatoriskt. Annonsen innehåller i regel den avlidnes namn, uppgifter om hans/hennes familjeförhållanden (t ex min make, vår far), yrke eller titel, födelsedatum och –ort samt dödsdatum och orten där personen avlidit. Under de anhörigas namn kan man också införa en minnesvers, aforism eller ett bibelcitat.

Dödsannonsen fungerar som inbjudan till jordfästningen och minnesstunden. Därför är det bra att i annonsen tillräckligt tydligt ange var och när jordfästningen äger rum. Om jordfästningen sker i stillhet kan annonsen publiceras efter jordfästningen. I så fall kan man samtidigt tacka för visat deltagande.

Bön i kyrkan

Vid högmässan i den avlidnes hemförsamling ber man för den avlidne och de anhöriga. Detta sker söndagen efter begravningen eller då församlingen fått bud om dödsfallet. De anhöriga brukar delta i denna gudstjänst. Kontrollera tid och plats.

Sorgflaggning

På dödsdagen är flaggan på halvstång. Begravningsdagen är flaggan på halvstång tills jordfästningen förrättats. Man kan fortsätta sorgflaggningen hela dagen på halv stång eller hissa flaggan i topp efter jordfästningen. På allmänna flaggningsdagar ska flaggan hissas i topp efter jordfästningen.