Begravningsplatser

Helsingfors kyrkliga samfällighet har sex begravningsplatser: Sandudd, Malm, Furumo, Månsas, Brändö och Östersundom. Under Berghälls kyrka finns dessutom ett kolumbarium och en klippgrav. I närheten av Furumo finns också ett område för konfessionslösa gravar.

Sandudds begravningsplats

Sandudds begravningsplats i centrum av Helsingfors grundades redan år 1829 men har sedan dess utvidgats ett flertal gånger. På Sandudd har bl a många kulturhistoriskt betydande personer fått sin sista viloplats.

Tilläggsinfo om Sandudds begravningsplats

Furumo begravningsplats

Skogskyrkogården i Furumo ligger på Ancylussjöns strandplatå, 18 km utanför Helsingfors centrum. Begravningsplatsen invigdes den 10 november 1951 och den första gravsättningen skedde i januari 1957.

Kapellet på Furumo som ritades av professor Erik Bryggman hör till Helsingfors vackraste sakrala byggnader. I byggnaden finns två kapell. I samarbete med Vanda kyrkliga samfällighet uppfördes år 1991 ett krematorium på Furumo.

Tilläggsinfo om Furumo begravningsplats

Brändö begravningsplats

I början av förra seklet tog det nygrundade villasamhället på Brändö initiativ till en begravningsplats på Stora Bässen. Begravningsplatsen på holmen som senare fått namnet Vilan invigdes år 1925. Det stämningsfulla kapellet ritades av arkitekt Armas Lindgren år 1927.

I början överläts gravplatser till alla som var intresserade men eftersom begravningsplatsen är så liten har man sedermera begränsat rätten till gravplatsen så att endast brändöbor som tillhört Kulosaaren seurakunta eller Matteus församling beviljas rätt till en gravplats här. Som bäst planerar man en utvidgning av begravningsplatsen.

Tilläggsinfo om Brändö begravningsplats

Malms begravningsplats

Malms begravningsplats är den största begravningsplatsen i Finland. Här gravsätts ca 2000 personer varje år. År 1888 fattade man beslut om att bygga en ny begravningsplats på kronans tidigare manöver- och lägerområde i Malm i dåvarande Helsinge socken. Begravningsplatsen invigdes den 10 november 1894.

År 1921-23 uppfördes kapellet enligt ritningar av arkitekt Selim A Lindqvist. I dag inrymmer byggnaden tre separata välsignelsekapell: Stora kapellet, Östra kapellet och Västra kapellet.

Vid renoveringen i början av 2000-talet omvandlades det Norra kapellet till ett utrymme där de anhöriga kan ta ett sista farväl av den avlidna. Byggnaden inrymmer också ett krematorium som uppfördes år 1965. Det nya krematoriet intill kapellet ritades av arkitektbyrå Rotko & Hytönen och togs i bruk år 2007.

Tilläggsinfo om Malmin hautausmaasta

Månsas urnlund

Månsas urnlund är landets första begravningsplats som är avsedd enbart för urnbegravningar. Begravningsplatsen omfattar 8 hektar och har för närvarande ca 11 000 gravar. Området utgjordes tidigare av åkrar och skog. Gamla månsasbor minns säkert hur boskap tidigare betade på området, och på gamla flygfoton kan man se spåren av de tegdiken som funnits på området.

Intill urnlunden flyter Rutibäcken som namnet till trots är mycket vacker. Urnlundens äldsta del (kvarteren 1 och 2 samt 21-41) planerades av arkitekt Erik Sommerschield. Här kantar häckar de kvadratiska kvarteren där gravarna står i raka led.

År 1983 gjorde trädgårdsarkitekt Maj-Lis Rosenbröijer upp planerna för den första minneslunden (A2). Minneslunden finns i kanten skogsbrynet nära det stora korset. Framför området finns planteringar, bänkar och en bassäng med fontän.

Tilläggsinfo om Månsas urnlund

Östersundom begravningsplats

20 kilometer nordost om stadskärnan ligger den idylliska begravningsplatsen i Östersundom.

Exakt vilket år begravningsplatsen togs i bruk vet man inte, men området har använts för begravningar redan på 1700-talet. År 1933 kartlades begravningsplatsen och för planeringen svarade arkitekt Bertel Jung. År 1974 togs den nya delen som planerats av arkitektbyrå Pekka Pitkänen i bruk. På den nya delen finns också en urn- och minneslund. För planeringen svarar hortonom Jarmo Väisänen.

Östersundom begravningsplats har en totalareal om 7,1 hektar. Begravningsplatsen indelas i den s k gamla delen, nya delen samt urn- och minneslunden.

Tilläggsinfo om Östersundom begravningsplats på Finska

Berghälls kyrkas kolumbarium

År 1991 invigdes kolumbariet under Berghälls kyrka. Förebilden för detta är bergsgravarna som användes på Jesu tid. På den tiden sveptes de avlidna med örter och placerades på bänkarna i gravvalven som huggits i bergväggen. Därefter tillslöts graven. Efter ett antal år öppnades graven och de rester som ännu fanns kvar avlägsnades. Sedan rengjordes och kalkades graven och togs på nytt i bruk.

Urnvalvet under Berghälls kyrka är en stor grav med plats för ca 2500 urnor. Församlingen äger urnorna och ställer dem till de anhörigas förfogande. På väggen i kyrksalen fästs en namnplakett som fungerar som gravsten.

Tilläggsinfo om Berghälls kyrkas kolumbarium på Finska

Området för konfessionslös begravning

År 2007 tog man i bruk ett konfessionslöst område på norra delen av Furumo begravningsplats. Begravningsplatsen är gemensam för Helsingfors och Vanda kyrkliga samfälligheter.

Nya kist- och urngravar överlåts till helsingforsare och vandabor. Avlidna från Helsingfors kan få en kist- eller urngrav med eller utan grundskötsel. För vandabor gäller kistgravar med grundskötsel och urngravar med eller utan grundskötsel.

Tilläggsinfo om Området för konfessionslös begravning på Finska