Efter jordfästningen

Gravar och gravrätt

Centralregistret handhar frågor som gäller gravskötsel och gravplatser. Nya gravar beviljas för 25 år i sänder. Priset fastställs på basis av den avlidnas hemkommun. Gravrättsinnehavaren äger alltså inte gravplatsen utan det är snarare fråga om ett slags arrendeavtal, som vid behov kan förlängas.

I kolumbariet under Berghälls kyrka förvaras den avlidnas aska i sin urna i 25 år, varefter askan töms ut och begravas i klippgraven under kyrkan.

Inte ens med gravrättsinnehavarens samtycke får vem som helst gravsättas i en grav. Det finns detaljerade bestämmelser som man måste följa. Om man vill begränsa nyttjanderätten till en gravplats måste man komma överens om detta inom ett år, räknat från det gravplatsen inlöstes.

Förlängning av gravrätt

En ny gravplats upplåts för 25 år. Tiden för gravrätten förlängs vid gravsättning, så att gravrätten varar i 25 år räknat från begravningen. Priset bestäms enligt den avlidnas hemkommun.

Gravrätt kan inlösas även utan att en gravsättning sker. Gravrätten förlängs då 1-25 år. Priset bestäms utgående från var den avlidnas släkt är skriven. Om ingen i släkten längre är skriven i Helsingfors är förlängningsavgiften högre.

Då tiden för gravrätten utgår kungörs detta:

- på graven
- i de största rikstidningarna
- i Kyrkpressen
- i Helsingfors kyrkliga samfällighets tidning Kirkko ja Kaupunki

Förlängningen av gravrätt beställs av centralregistret.

Gravskötsel

Den som innehar gravrätten ansvarar för att graven hålls i skick. Man kan sköta graven själv eller för ett eller flera år köpa denna tjänst av samfällighetens gravvårdsfond. Gravskötsel beställs via centralregistret eller begravningsplatsens kontor. På områden med enhetlig skötsel ansvarar gravvårdsfonden för skötseln av gravarna mot en taxa som fastställs separat. Samfälligheten sköter minneslundarna där gravplatserna inte utmärkts separat.

Mer info om gravskötsel

Gravvårdar

Gravvården ska överensstämma med begravningsplatsens bestämmelser. Hör er för hos begravningsplatsens förman om vilka begränsningar som gäller för ifrågavarande begrav-ningsplats innan ni beställer gravstenen.

Vaktmästarna i Berghälls kyrka sköter om att urnan och namnplaketten hålls rena.