Begravningssätt

Om ni inte sedan tidigare har en gravplats måste ni skaffa en ny kist- eller urngrav. Askan kan också begravas eller strös ut i en minneslund utan särskilt angiven gravplats. I så fall fästs en minnesplakett på det gemensamma minnesmärket. För dem som begravs i kolumbariet under Berghälls kyrka fästs en namnplakett på väggen i kyrksalen.

Helsingforsare kan lösa in en gravplats för 25 år. För öppnande, täckande och iståndsättande av graven uppbärs en separat avgift. Veteraner som är bosatta i Helsingfors och deras maka/make har rätt till gratis gravplats. För icke helsingforsare är inlösningspriset för en gravplats högre än för helsingforsare.

På vissa begravningsplatser sköter den kyrkliga samfälligheten gravarna. För gravar på dessa begravningsplatser uppbärs i samband med reserveringen en skötselavgift. Avgiften fastställs separat för hela den tid graven upplåtits.

Kistgravar

Nya kistgravar beviljas helsingforsare på begravningsplatserna i Furumo, Malm och Östersundom samt på det konfessionslösa området.

På dessa begravningsplatser kan man också lösa in gravar som inte förnyats och därför återgått till (församlingen oikeastaan pitäisi varmaan olla) samfälligheten. Sådana kistgravar finns på de äldsta delarna av Malms begravningsplats (kvarter 1-95 och 100-104). Gravarna överlåts till helsingforsförsamlingarnas medlemmar samt till sådana personer jämte make/maka som avses i 4 § hemkommunslagen och som beviljats frontmannatecken.

Urngravar

På begravningsplatserna i Furumo, Malm, Månsas och Östersundom och på det konfessionslösa området överlåts urngravplatser till helsingforsare och personer som är mantalsskrivna på annan ort.

Brändö begravningsplats är främst avsedd för församlingsmedlemmar som är bosatta på Brändö. De nya gravarna är alla urngravar. Urnplats i kolumbariet under Berghälls kyrka beviljas endast helsingforsförsamlingarnas medlemmar. Sporadiskt frigörs urngravar på Sandudds begravningsplats. Dessa urngravar överlåts huvudsakligen till helsingforsare.

Minneslundarna

Man måste inte skaffa en egen separat grav. På begravningsplatserna Sandudd, Furumo, Brändö, Malm, Månsas, Östersundom och på det konfessionslösa området finns också minneslundar där askan kan begravas utan urna. På dessa områden finns gemensamma minnesmärken på vilka man kan låta fästa en namnplakett.

Att strö ut askan

Både Sandudd och Furumo har ett område där askan kan strös ut utan att de anhöriga är närvarande. Kvarteret har ett minnesmärke på vilket man kan låta fästa en namnplakett.

Begravning på annan ort

Det är naturligtvis också möjligt att begrava den avlidne på någon annan begravningsplats, t ex på den ort där han/hon föddes eller hade sin sommarstuga. I så fall måste man kontakta församlingen på den ifrågavarande orten.

Begravning på annat ställe än begravningsplats

Med tomtägarens tillstånd kan askan också begravas eller strös ut annanstans, men i så fall får man inte resa en gravvård på stället. För att få strö ut askan i havet eller en insjö krävs tillstånd av vattenägaren. Helsingfors stad har anvisat ett vattenområde på västra sidan av Gråhara och nordväst om Rysäkivi för ändamålet.